WLZ

 

Wanneer de zorgvrager 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig heeft om ernstig nadeel te voorkomen, kan hij/zij een beroep doen op de Wet Langdurige Zorg. (Wlz) Een zorgvrager kan gebruik maken van de Wlz als hij/zij een indicatie heeft van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wlz kan ingezet worden voor zorg in een instelling, in een zorgwoning, een volledig zorgpakket thuis, een persoonsgebonden budget of een modulair pakket thuis. Voor zorg vanuit de Wlz betaal je een eigen bijdrage. Op de website van het CAK lees je hier meer over.

De zorgvrager komt in aanmerking voor de Wlz als:
– Diegene zichzelf niet meer kan redden in de maatschappij
– Er sprake is ernstige verwaarlozing
– Er sprake is van lichamelijk letsel door een ziekte, aandoening of beperking
– De ontwikkeling van iemand ernstig wordt geschaad, al dan niet onder invloed van een ander
– De veiligheid van iemand ernstig wordt bedreigd

Belangrijk:
De bovenstaande punten gelden ook als het risico erop groot is. Denk bijvoorbeeld aan een hoog risico op verwaarlozing.

Kortom, de zorgvrager komt in aanmerking voor Wlz-zorg als hij/zij zelf niet meer in staat is om in de gaten te houden (en in te schatten) of er zorg nodig is en deze zorg op adequate en tijdige wijze in te schakelen. Om Wlz zorg aan te vragen moet de zorgvrager een aanvraag indienen via het centrum indicatiestelling zorg CIZ.

REGELINGEN

 

VERGOEDINGEN


VERLOF


WLZ


WMO


PGB