PGB

 

Wat is een pgb?
Het pgb is bedoeld voor mensen die door ziekte, een beperking of gebreken als gevolg van ouderdom, zorg of ondersteuning nodig hebben. Zij kunnen met dit budget zelf bepalen welke zorg zij inkopen en wie zij daarvoor inschakelen. Er zijn vier soorten pgb’s, afhankelijk van de wet die geldt voor de aanvrager:

pgb-Wmo: voor ondersteuning die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning
pgb-Wlz: voor intensieve zorg die valt onder de Wet langdurige zorg
pgb-Jeugdwet: voor zorg die valt onder de Jeugdwet
pgb-Zvw: voor wijkverpleging die valt onder de Zorgverzekeringswet

Voor- en nadelen pgb
Als de zorgvrager een pgb heeft, kan hij naast professionele zorgverleners ook jou als mantelzorger inschakelen. In dat geval krijg je – als zorgverlener – uit het pgb betaald. Je moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb bedoeld is en een indicatie is gesteld. De pgb-houder sluit hiervoor een contract met je af. Op www.svb.nl vind je een modelovereenkomst en lees je meer over het persoonsgebonden budget.

Het grote voordeel als je wordt uitbetaald uit het pgb van de zorgvrager is dat je maximale eigen regie hebt over jouw inzet. Maar er zijn zeker ook een paar nadelen:
– Je bouwt geen pensioen op.
– Als jij zelf ziek wordt, is er niet zomaar vervanging.
– Je krijgt geen geld bij ziekte of arbeidsongeschiktheid.
– je hebt bij werkloosheid niet altijd meer recht op WW en ook niet altijd op bijstand.
– Je hebt geen inkomen meer als degene voor wie je zorgt wordt opgenomen of overlijdt.
– Je moet over het inkomen inkomstenbelasting betalen.
– Voor deze overeenkomsten moet je je houden aan de arbo-wetgeving: niet meer dan 40 uur per week.

Bedenk dus vooraf goed of je wilt dat je een vergoeding krijgt uit het pgb van je zorgvrager.

REGELINGEN

 

VERGOEDINGEN


VERLOF


WLZ


WMO


PGB